Ahiler Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı

Ahiler Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 11.04.2018 tarihi itibariyle ilan edilmiştir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 2.000.000,00 TL’dir.

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi : 07 Aralık 2018 Saat: 17:00

Programın Amacı : Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.

Öncelikler:

1.Bölgedeki madenler ve potansiyel kullanım alanlarının araştırılması, maden ürünlerinin sürdürülebilir yöntemlerle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,

2.Bölgenin yenilikçilik kapasitesinin artırılmasına, bilim ve teknoloji odaklı uygulamalı araştırmalara, üretim altyapısının güçlendirilmesine ve ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,

3.Bölgedeki muhtemel ekonomik, çevresel tehdit ve risklerin önlenmesine ve acil tedbirlerin alınmasına katkı sağlayacak çalışmaların desteklenmesi,

4.Turizmin çeşitlendirilmesine, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına, bölgeye yeni turistik ürün ve değerlerin kazandırılmasına ve turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi,

5.Hayvancılıkta et, süt verimliliğinin artırılmasına, tesislerin modernizasyonunun sağlanmasına, kaliteli yem üretiminin yapılmasına ve gen araştırmalarına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,

6.Savunma sanayisinde ar-ge, yenilikçilik ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesi,

7.Bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının ve bu alanda yeni teknolojilerin araştırılmasına, altyapı yatırımlarının güçlendirilmesine ve yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,

8.Tarımsal üretimde alternatif ürün geliştirilmesine, tarımsal ürünlerin katma değerini artıracak sistemlerin (depolama, işleme, paketleme vb.) yaygınlaştırılmasına, tarıma dayalı sanayi üretiminin çeşitlendirilmesine ve tohum ıslahına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi.

Programın Toplam Bütçesi : 2.000.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı : Asgari: 30.000,00 TL – Azami: 200.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı : Asgari: % 25   –  Azami: % 100

Proje Süresi : Asgari: 3 Ay – Azami: 9 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri :

Kamu kurum ve kuruluşları,

  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
  • Yerel yönetimler,
  • Devlet üniversiteleri,
  • Organize sanayi bölgeleri,
  • 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi : 07 Aralık 2018 Saat: 17:00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi : 14 Aralık 2018 Saat: 17:00

 

Başvuru Süreci ve KAYS:

Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS’a kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapması zorunludur. Online başvuru, KAYS üzerinden üretilen Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde yapılmalıdır.

Fizibilite Desteği Programı Başvuru Rehberi