DUYURULAR

Programın amacı; bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme konularında ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri projeler arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa araştırma programı olan COST çerçevesinde, Türk bilim insanlarının araştırma projelerinin desteklenmesidir. Proje ekibinde araştırmacı veya danışman, yurt dışı araştırmacı ve bursiyer olarak yer almak mümkündür. Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev almak şartıyla, yurtdışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu araştırmacılar, yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere yurt dışı araştırmacı olarak görev alabilirler.Destek üst limiti 360.000 TL'DİR. Proje Süresi en fazla 36 aydır.Program sürekli olarak başvuruya açıktır. Ayrıntılı bilgi için:http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/cost/icerik-cost
Program bütçesi toplam 35.000 TL'dir ve yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlanmaktadır.Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç günü geçemez.Destek miktarı destek verilmesi kararlaştırılan eğitim etkinliğinde eğitim verecek ve/veya sunum yapacak eğitmenlerin yol, iaşe, konaklama giderleri,...
Avrupa Komisyonu’nun, 2009 yılında 37 ülkede KOBİ’lere yönelik olarak eş zamanlı faaliyetler gerçekleştirilmesi için başlattığı Avrupa KOBİ Haftası inisiyatifi kapsamında oluşturulan çalışma grubunda KOSGEB kamuyu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ise özel sektörü temsilen Ulusal Koordinatör olarak yer almaktadır.6. Avrupa KOBİ Haftası 29 Eylül – 5 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.Belirtilen tarihlerin yanı sıra Nisan ayı başından yıl sonuna kadar; Avrupa Birliği destekleri, ulusal destekler ve girişimcilik konuları başta olmak üzere KOBİ’lere yönelik tüm konularda gerçekleştirilecek olan seminer, konferans, eğitim, fuar vb. organizasyonlara Avrupa KOBİ Haftası şemsiyesinde yer verilecektir.KOBİ’lere hizmet sunan tüm kamu veya özel sektör kurum/kuruluşları ve oda/borsalar KOBİ’lere...
TÜBİTAK TEYDEB 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında mikro/nano elektro-mekanik sistemler (MEMS), biyomedikal ekipmanlar, gıda katkı maddeleri, fonksiyonel gıdalar ve akışkan gücü teknoloji alanlarında 14 yeni çağrı açılmıştır.Çağrılara başvurular, 15 Ekim 2014-19 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılabilecektir. Program kapsamında desteklenen projeler için KOBİler %75 büyük ölçekli firmalar ise %60 oranında hibe destek alabilecektir. Ayrıca firma genel giderlerinin projedeki payını karşılamak üzere, kabul edilen proje bütçesinin %10’u destek kapsamına alınan harcama tutarına dahil edilerek belirtilen destek oranları ile desteklenecektir.Ayrıntılı bilgi için:http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitaktan-ozel-sektore-14-alanda-ar-ge-ve-yenilik-projeleri-destegi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Program ile öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi hedeflenmektedir.Çeşitli kurumlar ve fonlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.Makine ve teçhizat desteği için hibe tutarı;...
TÜBİTAK Yurda Dönüş Araştırma Burs programının amacı; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimler alanlarında araştırma deneyimine sahip T.C. uyruklu araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek vermektir. Destek süresi en fazla 24 aydır.En fazla 24 ay süreyle 3250 TL/Ay burs verilir. Çalışmaya başlayan bursiyerlerin bursu 3.250 TL olarak devam eder.Üniversite veya Kamu Ar-Ge birimlerinde araştırma yapan araştırmacılara en fazla 30.000 TL araştırma desteği verilir.Araştırmacının yurt dışından Türkiye’ye dönüşüne ait yol gideri karşılanır. (Biletinizi bursunuz başlatıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ibraz etmeniz gerekmektedir.) (Başvuru...
Yolsuzluğun önlenmesi ve etiğin teşviki hibe programı teklif çağrısının amacı; Türkiye toplumunun yolsuzlukla mücadele ve etik konularındaki farkındalığını artırmaktır.Çağrı kapsamında 500.000 Euro'luk hibe dağıtılacaktır. Program kapsamında yapılacak projeler; hizmet alıcıların etik ve yolsuzlukla mücadele konularındaki farkındalığını artırmak, etik ve yolsuzlukla mücadele alanlarında savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerine yönelik olacaktır. Projelerde sağlanacak hibe en az 40.000 Euro en fazla 80.000 Euro olarak belirlenmiştir.Ayrıntılı bilgi için:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/ index.cfm?do=publi.welcome ve http://www.cfcu.gov.tr
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen 1.3 gençlik demokrasi projesi olan “gerçek bir demokrasi için gelişmiş bir toplum olmak” projesi için Çanakkale’de faaliyet programı organize edilecektir. “Yerel düzeyde gençlerin demokrasiye olan katılımını arttırmak” amacı ile 31 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında Çanakkale’de yapılacak faaliyet programında; Çanakkale Belediyesi ,Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden de katılım olacaktır.Projede katılımcı olmak isterseniz web sitesi üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Projeyi web sitesi ve sosyal medya mecraları üzerinden takip edebilirsiniz. www.gercekbirdemokrasiicin.com https://www.facebook.com/forarealdemocracy https://twitter.com/ForaRealDemocry http://www.youtube.com/channel/UCQfHlplXwcKWuCmCs5ln0Xw
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Gençlik Köprüleri Projesi ile yurtdışında yaşayan 16-22 yaş arası eğitimine devam etmekte olan olan gençlerin Türkiye ile olan bağlarını kuvvetlendirmek için, kendi kültürlerini yerinde tanıma ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyareti projelerine destek verilmesi amaçlanmaktadır. Yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler başvuru yapabilir. Ayrıca, Türkiye’de veya yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz; Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.) ve üniversiteler uygun proje ortağı olarak kabul edilir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek ziyarete en az 25, en fazla 45 gencin katılımının sağlanması ve...
Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Devlet Fotoğraf Yarışması”nın 16’ncısı düzenlenmiştir. Yarışma Türkiye Cumhuriyeti uyruklu herkese açıktır. Başvurular 18-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Fotoğraf Yarışması ile Türk Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarının desteklenmesi, eserlerin bir arada sergilenmesi, sanat ortamına canlılık kazandırılması ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasının yapılması, gerektiğinde ise uluslararası platformda Türkiye’yi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergilerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. ÖDÜLLER 16.Devlet Fotoğraf Yarışması’nda, Başarı ödülüne değer görülecek her bir kategorideki üç eser için; 3.000.-TL  ve Başarı Belgesi verilecektir. 16. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, 2014 yılı Eylül ayında İzmir’de açılacaktır. KONULAR  Anadolu’da İnsan ve Yaşam  Anadolu’da Doğal Hayat  Anadolu’da Tarihi Yapılar  Deneysel Çalışmalar   Başvuru şartları ve detaylı bilgi  http://www.guzelsanatlar.gov.tr/TR,102826/16devlet-fotograf-yarismasi-sartnamesi-duyurusu.html adresinde yer almaktır.