HABERLER

Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında 15-19 Aralık 2014 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olan seminere Türkiye’den 3 kişi seçilecektir.Başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir.Kabul edilen katılımcılara ülkelere göre değişen oranlarda ön ödeme yapılabilmektedir.Program için son başvuru tarihi: 31 Ekim 2014’tür.Ayrıntılı bilgi için:https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar
Programın amacı; bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme konularında ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri projeler arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa araştırma programı olan COST çerçevesinde, Türk bilim insanlarının araştırma projelerinin desteklenmesidir. Proje ekibinde araştırmacı veya danışman, yurt dışı araştırmacı ve bursiyer olarak yer almak mümkündür. Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev almak şartıyla, yurtdışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu araştırmacılar, yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere yurt dışı araştırmacı olarak görev alabilirler.Destek üst limiti 360.000 TL'DİR. Proje Süresi en fazla 36 aydır.Program sürekli olarak başvuruya açıktır. Ayrıntılı bilgi için:http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/cost/icerik-cost
Program bütçesi toplam 35.000 TL'dir ve yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlanmaktadır.Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç günü geçemez.Destek miktarı destek verilmesi kararlaştırılan eğitim etkinliğinde eğitim verecek ve/veya sunum yapacak eğitmenlerin yol, iaşe, konaklama giderleri,...
Avrupa Komisyonu’nun, 2009 yılında 37 ülkede KOBİ’lere yönelik olarak eş zamanlı faaliyetler gerçekleştirilmesi için başlattığı Avrupa KOBİ Haftası inisiyatifi kapsamında oluşturulan çalışma grubunda KOSGEB kamuyu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ise özel sektörü temsilen Ulusal Koordinatör olarak yer almaktadır.6. Avrupa KOBİ Haftası 29 Eylül – 5 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.Belirtilen tarihlerin yanı sıra Nisan ayı başından yıl sonuna kadar; Avrupa Birliği destekleri, ulusal destekler ve girişimcilik konuları başta olmak üzere KOBİ’lere yönelik tüm konularda gerçekleştirilecek olan seminer, konferans, eğitim, fuar vb. organizasyonlara Avrupa KOBİ Haftası şemsiyesinde yer verilecektir.KOBİ’lere hizmet sunan tüm kamu veya özel sektör kurum/kuruluşları ve oda/borsalar KOBİ’lere...
TÜBİTAK TEYDEB 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında mikro/nano elektro-mekanik sistemler (MEMS), biyomedikal ekipmanlar, gıda katkı maddeleri, fonksiyonel gıdalar ve akışkan gücü teknoloji alanlarında 14 yeni çağrı açılmıştır.Çağrılara başvurular, 15 Ekim 2014-19 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılabilecektir. Program kapsamında desteklenen projeler için KOBİler %75 büyük ölçekli firmalar ise %60 oranında hibe destek alabilecektir. Ayrıca firma genel giderlerinin projedeki payını karşılamak üzere, kabul edilen proje bütçesinin %10’u destek kapsamına alınan harcama tutarına dahil edilerek belirtilen destek oranları ile desteklenecektir.Ayrıntılı bilgi için:http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitaktan-ozel-sektore-14-alanda-ar-ge-ve-yenilik-projeleri-destegi
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programına ait Hibe Başvuru Rehberi ve ekleri yayınlanmıştır.Çağrısının genel amacı; hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesidir.Özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması, HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması, uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve öğrenme şekilleri arasında köprü kurmak amacıyla öğrenmenin değerlendirilmesinde kapsamlı ve yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi ve özellikle önceki öğrenmelerin tanınmasını içerecek şekilde bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştırılması, HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi HBÖ yaklaşımıyla farkındalık...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Program ile öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi hedeflenmektedir.Çeşitli kurumlar ve fonlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.Makine ve teçhizat desteği için hibe tutarı;...
Yeni yapılacak yatırımlarda Ekonomi Bakanlığı tarafından "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında yatırımcılara önemli teşvikler sunulmaktadır. 4 ana başlıkta verilen teşvikler; "Genel Teşvikler", "Bölgesel Teşvikler", "Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri" ve "Stratejik Yatırımların Teşviki"dir. Bu teşviklerden yararlanabilmek için "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmalıdır."Genel Teşvikler", "Bölgesel Teşvik Sistemi" kapsamında teşvik edilmesi öngörülen sektörler arasında bulunmayan sektörlerde yapılacak ve aşağıdaki minimum yatırım tutarlarına uyacak yatırımlar için geçerlidir.1. ve 2. bölgelerde bulunan iller için minimum 1 Milyon TL, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde bulunan iller için minimum 500.000 TL ve üzerinde yatırım yapacak girişimcilerin kullanımına sunulmaktadır.Ayrıntılı bilgi için: http://www.enerjiverimlisanayi.com/
TÜBİTAK Yurda Dönüş Araştırma Burs programının amacı; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimler alanlarında araştırma deneyimine sahip T.C. uyruklu araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek vermektir. Destek süresi en fazla 24 aydır.En fazla 24 ay süreyle 3250 TL/Ay burs verilir. Çalışmaya başlayan bursiyerlerin bursu 3.250 TL olarak devam eder.Üniversite veya Kamu Ar-Ge birimlerinde araştırma yapan araştırmacılara en fazla 30.000 TL araştırma desteği verilir.Araştırmacının yurt dışından Türkiye’ye dönüşüne ait yol gideri karşılanır. (Biletinizi bursunuz başlatıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ibraz etmeniz gerekmektedir.) (Başvuru...
M-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir. M-ERA.NET (From materials science and engineering to innovation for Europe) 2014 Proje Çağrısı açılmıştır. Proje ön başvurularının 16 Eylül 2014 Brüksel saati ile 12.00’a kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.m-era.net/joint-call-2014 ...