HABERLER

TÜBİTAK TEYDEB 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında mikro/nano elektro-mekanik sistemler (MEMS), biyomedikal ekipmanlar, gıda katkı maddeleri, fonksiyonel gıdalar ve akışkan gücü teknoloji alanlarında 14 yeni çağrı açılmıştır.Çağrılara başvurular, 15 Ekim 2014-19 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılabilecektir. Program kapsamında desteklenen projeler için KOBİler %75 büyük ölçekli firmalar ise %60 oranında hibe destek alabilecektir. Ayrıca firma genel giderlerinin projedeki payını karşılamak üzere, kabul edilen proje bütçesinin %10’u destek kapsamına alınan harcama tutarına dahil edilerek belirtilen destek oranları ile desteklenecektir.Ayrıntılı bilgi için:http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitaktan-ozel-sektore-14-alanda-ar-ge-ve-yenilik-projeleri-destegi
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programına ait Hibe Başvuru Rehberi ve ekleri yayınlanmıştır.Çağrısının genel amacı; hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesidir.Özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması, HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması, uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve öğrenme şekilleri arasında köprü kurmak amacıyla öğrenmenin değerlendirilmesinde kapsamlı ve yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi ve özellikle önceki öğrenmelerin tanınmasını içerecek şekilde bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştırılması, HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi HBÖ yaklaşımıyla farkındalık...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Program ile öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi hedeflenmektedir.Çeşitli kurumlar ve fonlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.Makine ve teçhizat desteği için hibe tutarı;...
Yeni yapılacak yatırımlarda Ekonomi Bakanlığı tarafından "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında yatırımcılara önemli teşvikler sunulmaktadır. 4 ana başlıkta verilen teşvikler; "Genel Teşvikler", "Bölgesel Teşvikler", "Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri" ve "Stratejik Yatırımların Teşviki"dir. Bu teşviklerden yararlanabilmek için "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmalıdır."Genel Teşvikler", "Bölgesel Teşvik Sistemi" kapsamında teşvik edilmesi öngörülen sektörler arasında bulunmayan sektörlerde yapılacak ve aşağıdaki minimum yatırım tutarlarına uyacak yatırımlar için geçerlidir.1. ve 2. bölgelerde bulunan iller için minimum 1 Milyon TL, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde bulunan iller için minimum 500.000 TL ve üzerinde yatırım yapacak girişimcilerin kullanımına sunulmaktadır.Ayrıntılı bilgi için: http://www.enerjiverimlisanayi.com/
TÜBİTAK Yurda Dönüş Araştırma Burs programının amacı; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimler alanlarında araştırma deneyimine sahip T.C. uyruklu araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek vermektir. Destek süresi en fazla 24 aydır.En fazla 24 ay süreyle 3250 TL/Ay burs verilir. Çalışmaya başlayan bursiyerlerin bursu 3.250 TL olarak devam eder.Üniversite veya Kamu Ar-Ge birimlerinde araştırma yapan araştırmacılara en fazla 30.000 TL araştırma desteği verilir.Araştırmacının yurt dışından Türkiye’ye dönüşüne ait yol gideri karşılanır. (Biletinizi bursunuz başlatıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ibraz etmeniz gerekmektedir.) (Başvuru...
M-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir. M-ERA.NET (From materials science and engineering to innovation for Europe) 2014 Proje Çağrısı açılmıştır. Proje ön başvurularının 16 Eylül 2014 Brüksel saati ile 12.00’a kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.m-era.net/joint-call-2014 ...
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Hibe Programı’nın temel amacı gençler arasında uyuşturucu istismarını önlemek için sivil toplumun kapasitesini güçlendirmektir. Hibe çağrısına başvuracak adayların kar amacı gütmeyen örgütlerde ya da sivil toplum kuruluşlarında kayıtlı olması, projenin yönetimi ve hazırlanmasında doğrudan sorumlu olmaları ve daha önce gençlik çalışmalarıyla ilgili faaliyette bulunmuş olmaları gerekmektedir. Hibe desteği üst limit 10.000 dolardır. Tekliflerin 5.000 doların altında olmaması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2014’tür. Ayrıntılı bilgi için:youthinitiative@unodc.org.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Genç Kaşifler Treni Projesi, Osmanlı coğrafyası içerisinde yer alan 9 ülkeye genç misafirlerini taşıyacak. Tarih bilinci ve sorumluluğuyla hareket eden genç bir neslin yetiştirilmesi için hazırlanan Genç Kaşifler Treni Projesi’nde seyahatler sırasında yapılan etkinliklerle gençlerin sosyalleşmesi ve düzenlenen yarışmalarla kitap okumaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Projeden üniversite öğrencileri ve mezunları faydalanabilecektir. Genç Kaşifler Treni, Romanya’nın Bükreş, Macaristan’nın Budapeşte, Avusturya’nın Viyana, Hırvatistan’ın Zagreb, Bosna-Hersek’in Saraybosna, Sırbistan’ın Belgrat, Makendonya’nın Üsküp, Kosova’nın Priştine ve Yunanistan’ın Selanik kentlerine gerçekleştirilecek ziyaretleri kapsıyor. Üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren ya da mezun olan 19-25 yaşlarındaki gençleri ağırlayacak olan Tren, 22 Ağustos–3 Eylül tarihlerinde...
Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Türkiye’nin AB katılım sürecine somut ve sürdürülebilir projelerle destek vermeyi amaçlayan Matra ve İnsan Hakları Programları ikinci dönem başvurularını almaya başladığını açıkladı. Bu çerçevede hukukun üstünlüğü ile ilgili konulara ağırlık verilecektir. İnsan Hakları programı Türkiye’deki insan hakları konusunda gelişim sağlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal bir konuya sürdürülebilir çözüm sunan ve yalnızca sivil toplum örgütleri değil aynı zamanda kamu kurumları, özel sektör (şirketler) ve konu hakkında sorumluluk duyan paydaşların dahil olduğu projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir. Proje başvuruları için son kabul tarihi 18 Ağustos 2014. Proje başvuruları için yeni başvuru formunun kullanılması gerekmektedir aksi takdirde proje...
Günümüzde girişimcilik katma değer yaratma, üretkenliği artırma, ekonomik büyüme, yenilikçi düşünme ve yeni istihdam alanları oluşturma bakımından oldukça önemlidir. Bundan dolayıdır ki birçok ülke girişimciliği politik bir öncelik haline getirmiştir. Küreselleşme, uluslararası ekonominin peyzajını yeniden şekillendirirken ve hızla ilerleyen teknoloji dünya ekonomisinde her gün beklenmedik belirsizliklere sebep olurken, girişimciliğin bu yeni ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara çözüm üretmeye yardımcı olacak yollar sunacağına inanılmaktadır. Marmara Teknokent düzenlediği bu Girişimcilik Kampı ile bir fikrim var, bir projem var diyen ve bu fikri harekete geçirme niyeti olan girişimcilere ihtiyaçları olan eğitimleri sunarken girişimci ekosistemine de desteğini sürdürmektedir. Amaç Gençlere başarı güdüsü, kendini gerçekleştirme, ilişkilendirme, araştırma yetisi,...