MANŞET

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma ile İstihdam ve Sosyal Yenilik (Employment and Social Innovation – EaSI) başlıklı Avrupa Birliği Programına katılım sağlanmış olup, 2014-2020 döneminde Programın ülkemiz içindeki koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecektir. İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) aracılığıyla nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın sağlanması, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi konularında destek verilmesi amaçlanmaktadır. Program yaklaşık 920 milyon Avro’ya sahip olup PROGRESS, EURES ve Mikrofinans/Sosyal Girişimcilik olmak üzere üç ayaktan oluşmaktadır. EURES bileşeni yalnızca üye devletlere yöneliktir. İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı kapsamında hali hazırda açık olan yaklaşık 24 milyon...
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17.04.2015 tarihinde On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. 14. Çağrıda; Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım, Kesimhane ve Et İşleme Tesisleri, Süt ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına, Su ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına, Meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar desteklenecektir. Başvurular 11.05.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın...
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamayı, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen projeleri desteklemek amacıyla 2015 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Başvurular 1 Nisan - 15 Nisan 2015 tarihleri arasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kat:B1 Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 06090 Altındağ / ANKARA adresine elden ya da posta yoluyla yapılabilecektir. Program kapsamında desteklenecek proje türleri, desteğin miktarı ve kapsamı, çağrıya kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl...
2015 yılında yayınlanması planlanan Hibe Teklif Çağrıları ile Doğrudan Hibelere ilişkin Yıllık İş Programı yayımlanmıştır. Yıllık İş Programında verilen tarihler planlanan tarihleri göstermekte olup, ilgililerin her bir Teklif Çağrısı ve ilgili hibe başvuru rehberinin yayınlandığı CFCU (www.cfcu.gov.tr) ve EuropeAid (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en) internet adreslerini takip etmeleri önemle hatırlatır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Avrupa Komisyonu, yeniliklere imza atmış ve bu yenilikleri pazara kazandırmış olan üç kadın yenilikçiyi ödüllendirmek üzere bir yarışma başlatmıştır. AB Kadın Yenilikçiler Ödülü´nün amacı, daha fazla yenilik ve kadın girişimci ihtiyacı konusunda farkındalık yaratmaktır. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2015‘tir. Yarışmacı, halen faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu veya kurucu ortaklarından biri olmalıdır. Kariyerinin herhangi bir döneminde AB’nin araştırma ve yenilik fonlarından yararlanmış (EU’s research framework programmes, the EURATOM Framework Programme, the Competitiveness and Innovation framework programme (CIP), the European Structural and Investment Funds) tüm kadınlara açıktır. Ödüller: Birincilik Ödülü: €100 000 İkincilik Ödülü: €50 000 Üçüncülük Ödülü: €30 000 Ayrıntılı bilgi için: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programının (SODES) 2015 yılı uygulamaları başlamıştır. GAP ve DAP illeri, Adana, Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanacak olan SODES programının başvuru süreci aşağıdaki gibidir: Proje teklifleri internet sitemizden erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 13 Mart–15 Nisan 2015 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere;15 Mayıs 2015 tarihine kadar ise Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra valilikler tarafından Bakanlığa gönderilecektir. 2015 yılında gerçekleştirilecek olan SODES uygulamalarındahttp://www.sodes.gov.tr adresinde yer alan 2015 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri esas alınacaktır. Valilik Değerlendirme Komisyonu, kendilerine sunulan projeleri; SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin...
“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır. 2015 yılında değerlendirmesi yapılarak 2016 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje Dönemi:  Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2016-Mart 2017 dönemine...
Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.  Proje başvuruları 09 Mart - 07 Mayıs 2015 tarihleri arasında www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi(PRODES)üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. 2015 Proje Yardımları için desteklenecek konular; -Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler, - İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler, - Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler, - Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler, - Toplumun farklı kesimleri arasında...
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı; yurtdışı vatandaşlar, soydaş-akraba topluluklar ve ülkemizdeki kamu kaynaklarıyla burslu olarak öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. YTB Sivil Toplum Destekleri adıyla 2015 yılında,  bu görev alanlarına yönelik faaliyetlerde bulunan, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru yapabilecekleri mali destek programları belirlenmiştir. - Yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik 7, – Soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik 3, – Ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik 3, – Ortak konularda 2, mali destek programı olmak üzere toplam 15 mali destek programı dahilinde başvuru alınacaktır. Bu programlar ile sivil toplum kuruluşları...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemi başlamıştır. Kümelenme Destek Programı’nın genel hedefi, Ulusal Sanayi Strateji Belgesi’nin çizdiği çerçeve kapsamında, Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır. Programın 2. Başvuru Çağrısı 29 Mayıs 2015 tarihinde sona erecektir. Başvurularhttps://kumelenme.sanayi.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Bu miktar aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullandırılacaktır: Kümelenme birlikteliklerinden yönetebilecekleri bir iş planı ve bütçe hazırlamaları beklenmekte olup, Bakanlıkça kümelenme birlikteliği başına...