TEKLİF ÇAĞRILARI

UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Gençlik Konferansı 7 Kasım 2014 tarihinde Japonya, Okayama’da “UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Gençlik Konferansı” gerçekleştirilecektir. Konferans için dünya çapında, 18-35 yaş arası, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim konusuyla aktif olarak ilgilenmiş adaylar aranmaktadır. “UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Gençlik Konferansı” için seçilecek 50 genç, 10-12 Kasım 2014 tarihinde BM Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma 10 Yılı’nın (DESD, 2005-2014) sona ermesine işaret etmek için Aichi-Nagoya’da düzenlenecek olan “UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Dünya Konferansı’nda da katılımcı olarak yer alacaklardır. Başvurular esd2014@goipeace.or.jp. adresine gönderilecektir. Son başvuru tarihi: 1 Haziran 2014 Seçilen adaylar 15 Ağustos 2014 tarihinde duyurulacaktır. Konaklama ve yol masrafları MEXT (Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim...
SİVİL TOPLUM ARACI TÜRKİYE:SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI 2014 Kar Amacı Gütmeyen Kurumların (Sivil Toplum Kuruluşları) başvuru yapabileceği Sivil Toplum Aracı Türkiye: Sivil Düşün AB Programı 2014 Hibe Başvuru Rehberi yayınlandı. Sivil Düşün AB Programı demokratik değer ve yapıların, insan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin desteklenmesine katkı sağlayarak, AB ile entegrasyon sürecini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, Sivil Düşün AB Programı’nın üzerinde özellikle yoğunlaştığı konu, aktif yurttaşlık için gereken ortamın iyileştirilmesi ve ülkedeki örgütlü aktif yurttaşların kapasitesinin güçlendirilmesidir. Hedef grubu aktivistler, sivil toplum örgütleri, sivil toplum ağ ve platformları olan uzun vadeli bu program, ağlar ve platformlar için bir hibe...
      Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) Hakkında   Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC), 1947 yılı Kasım ayında UNESCO Genel   Konferansının 18. Oturumunda “bireylerin ve toplumların kalkınması ve uluslararası kültürel   işbirliğinin güçlendirilmesi için kültüre daha fazla önem” verilmesi amacıyla kurulmuştur.   Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) şunları teşvik etmeyi amaçlamaktadır:   a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve kimliğin kaynağı olarak kültür   b. Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü   c. Bir yandan ifade özgürlüğüne saygı gösteren sanatsal yaratıcılığın her formu   d. Uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliği   Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Fonun kaynakları, başvuru çağrısı temelinde aşağıda   sayılanlar için mali destek sağlayacaktır:   a. Gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel ve sanatsal projelerin yaratıcıları   b. Kültür ve kalkınma stratejileri ve programları   c. Amacı gelişmekte olan ülkelerdeki...
Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir. Erasmus+ Programı ile Neler Değişiyor? Erasmus+ Programı, temel amaçlar ve faaliyetler açısından bakıldığında mevcut programdan çok büyük farklılıklar içermiyor. Ancak, mevcut programın etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörülüyor. Erasmus+ Programı ile gelen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz: Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve  5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink...
İçişleri Bakanlığınca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin aşağıda belirtilen konularla ilgili projelerini “Başvuru Rehberi”ne göre hazırlamaları ve 30 Nisan 2014 tarihine kadar Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. 2014 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a)   İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler, b)   Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler, c)   Sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve işlevsel kapasitelerini arttırmaya yönelik projeler, d)   Toplumun farklı kesimleri arasında işbirliği ve etkileşimi arttırmaya yönelik projeler, e)   Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik...
Gençlik Projeleri Destek Programı  Son Başvuru Tarihi : 14 Nisan 2014 2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı (Program), Gençlik ve Spor Bakanlığının (Bakanlık) ülke gençliği için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sağlamayı amaçlamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve 2014 yılını kapsamaktadır. PROGRAMIN AMACI Program ile; gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak amaçlanmaktadır. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Programın...
“Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttrılması, İşgücü Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması ve İşgücü Piyasasına Girişlerinin Önünde Yer Alan Engellerin Ortadan Kaldırılması” Program : İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Faydalanıcı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İhale Türü : Hibe İhale Durumu : Açık Kapanış Tarihi : 10.06.2014 16:00 PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR Bu teklif çağrısının genel amacı, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer aan engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu teklif çağrısının özel amaçları: • Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, •...
Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Teklif Çağrısı Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nun genel amacı; “Yerel turizm aktörlerinin ve sivil toplum örgütlerinin kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin art...ırılması ve sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalması” dır. Kimler Başvurabilir Bu bölüm STD Fonu'na kimlerin başvurabileceğini ve hangi ortak kuruluşların yer alabileceğini tanımlamaktadır. STD Fonuna;   Türkiye’de kayıtlı Tüzel kişiliğe sahip Kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ile bu kuruluşların oluşturmuş olduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/Merkezleri başvurabilir. Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 11 Nisan 2014 http://www.gelecekturizmde.com/surdurulebilir-turizm-programi/surdurulebilir-turizm-destek-fonu-kapsami/