Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi Teklif Çağrısı

Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi Teklif Çağrısı

Erasmus+ 2017-2020 Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi için Teklif Çağrısı Yayınlanmıştır.

Kurumunuz Mesleki Eğitim Hareketlik Projelerinde aktif olarak yer almış ve uluslararasılaşma stratejisini geliştirmek istiyorsa Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi’ne başvurabilir.
Akreditasyon Belgesi için başvuru formu PDF formatında mevcuttur ancak online başvuru formları Mart 2018’de yayınlanacaktır. Son başvuru tarihi ise 17 Mayıs 2018, Brüksel saatiyle 12:00’dir.

2014-2020 döneminde alınmış olan Akreditasyon Belgelerinin Erasmus +  Program bitiminin ardından  uzatılması gündeme gelmiş olup konuyla ilgili koşul ve bilgiler daha sonra açıklanacaktır.

Amaç ve Tanım
Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi, öğrenici ve personel için mesleki
eğitim hareketliliği organize etmede başarısını ispatlamış kurum ve kuruluşları, Avrupa
uluslararasılaşma stratejilerini daha fazla geliştirmek için teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Avrupa uluslararasılaşması, yüksek kalitedeki hareketlilik faaliyetlerinin müfredata dahil edilmesi,
gönderen kurumda uluslararası bir yaklaşımın geliştirilmesi (örneğin diğer ülkelerdeki kurumlarla
ağ oluşturma), yabancı dil öğreniminin ilerletilmesi ve ulusal mesleki eğitim yaklaşımlarının
ilerisine geçilmesi vasıtasıyla başka bir Erasmus+ Program ülkesinde öğrenim görmenin
desteklenmesi anlamına gelmektedir. Uluslararasılaşma süreci bir yandan kaliteli öğrenme
hareketliliğinin ödüllendirilmesini, teşvik edilmesini ve daha fazla geliştirilmesini sağlarken, diğer
yandan da gönderen kurumların öğrenici ve personel hareketliliği organize etme kapasitelerini
artırmalıdır.

Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi, belge sahiplerine 2019 Erasmus+ genel teklif
çağrısı itibariyle Erasmus+ Ana Eylem 1 Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel hareketliliğine daha
basit bir şekilde başvuru yapma imkânına sahip olma hakkını sağlayacaktır.

Geçerlilik
Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi Erasmus+ Programı süresince geçerli olup,
düzenli kontrole tabidir ve hak sahibinin gereklilikleri taşımasının devamlılığına bağlıdır.
Akreditasyon Belgesinin Erasmus+ programından sonraki program döneminde yapılacak
başvurularda başvuru yapılacak eylem için bir koşul olarak belirlenmesi halinde, Ulusal Ajans, bu
teklif çağrısında belirlenen koşullara ve Ulusal Ajans tarafından belirlenecek diğer ilave koşullara
tabi olmak kaydıyla, Akreditasyon Belgesinin süresini bahse konu program dönemi için uzatabilir.

Erasmus+ Programına Katılımda Diğer Fırsatlar
Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi, Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliğine
katılımda zorunlu değildir. Erasmus+ Programındaki mesleki eğitim hareketliliği, ilk defa
başvuran kurum/kuruluşlara, daha küçük ve daha az tecrübeye sahip kurum/kuruluşlara ve
Akreditasyon Belgesi almak istemeyen ancak yine de ulusötesi mesleki eğitim hareketliliğine
katılmak isteyen tüm başvuru sahiplerine açıktır. Bu kurum/kuruluşlar, Erasmus+ Program
Rehberinde belirlendiği şekilde, Ana Eylem 1 mesleki eğitim öğrenicilerin ve personelinin
öğrenme hareketliliği kapsamındaki hareketlilik projeleri hibelerine başvuru sunabilmektedirler.
Bu Teklif Çağrısına başvuru yapacaklar için, Akreditasyon Belgesine hak kazanamama Erasmus+
Program Rehberinde belirtildiği şekilde bir sonraki mesleki eğitim hareketliliği başvuru süresinde
başvuru yapmalarını engellemez.

Uygunluk Kriterleri
Uygun Başvuru Sahipleri
Mesleki eğitim hareketliliği Akreditasyon Belgesi başvuruları, aşağıdaki koşulları taşımak
kaydıyla tek bir mesleki eğitim kurum/kuruluşu veya bir ulusal hareketlilik konsorsiyumu
tarafından sunulabilmektedir:
– Tek bir mesleki eğitim kurum/kuruluşu olarak başvurulması halinde: başvuru sahibi kendi
öğrenicilerini ve personelini yurtdışına gönderen ve bir Program Ülkesinde yerleşik bir
mesleki eğitim kurumu olmalıdır;
– Ulusal hareketlilik konsorsiyumu olarak başvurulması halinde: başvuru sahibi ulusal
hareketlilik konsorsiyumunun koordinatörü olmalıdır. Ulusal hareketlilik konsorsiyumun
herhangi bir üyesi koordinatör olabilir. Konsorsiyum en az 3 üyeden, diğer bir deyişle
katılımcı kurum/kuruluştan oluşmalıdır. Konsorsiyumun bütün üyeleri aynı Program
Ülkesinden olmalı ve başvuru tarihinde belirlenmiş olmalıdır. Ulusal hareketlilik
konsorsiyumu üyeleri arasında, gönderen kurum/kuruluşların mesleki eğitim ve öğretim
sağlayan ve kendi öğrenicilerini ve personelini yurtdışına gönderen kurum/kuruluşlar
olmaları gerekmektedir.
Konsorsiyum hâlihazırda resmi ya da gayri resmi olarak kurulmuş olabileceği gibi yeni de
kurulabilmektedir.
Gönderen tüm mesleki eğitim kurumları hareketlilik döneminin kalitesinden, içeriğinden ve
tanınmasından sorumludur. Konsorsiyumun bütün üyeleri, görev ve sorumluluklar ile idari ve
mali düzenlemelerin belirlenmesi için konsorsiyum koordinatörü ile sözleşme
imzalamalılardır, iş birliği yöntemleri, hareketlilik dönemlerinin hazırlığı, kalite güvencesi ve
takibine ilişkin mekanizmalar gibi hususları belirler.
Uygun Katılımcılar
Bir katılımcı kurum/kuruluş, aşağıdakilerden biri olabilir:
– Mesleki eğitim ve öğretim alanında faal olan herhangi bir kamu veya özel kurum/kuruluş
(veya bir alt kuruluşu/şubesi) (Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumu olarak
tanımlanmaktadır); veya
– İşgücü piyasasında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluş (şirket olarak
tanımlanmaktadır).
Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş, aşağıdakilerden biri olabilir:
– Mesleki eğitim okulu/enstitüsü/merkezi,
– Küçük, orta veya büyük ölçekli bir özel ya da kamu işletmesi (sosyal girişimler de dâhil),
– Ticaret odaları, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir
sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi,
– Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu,
– Araştırma enstitüsü,
– Vakıf,
– Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden orta öğretime
kadar ve yetişkin eğitimi de dâhil olmak üzere),
– Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK,
– Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş,
– Mesleki eğitim ve öğretim alanındaki politikalardan sorumlu bir kurum/kuruluş.
Her bir kurum/kuruluş, bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır:
a) Avrupa Birliği Üye Ülkeleri,
b) EFTA-EEA Ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Norveç
c) Makedonya ve Türkiye
İlave Uygunluk Kriterleri
a) Başvuru, başvuru sahibi kurum/kuruluşun veya konsorsiyumun yerleşik olduğu ülkenin
Ulusal Ajansı’na yapılır.
b) Başvuru resmi elektronik başvuru formları kullanarak yapılır.
c) Başvuru formu, gerekli olan hallerde ekler dahil olmak üzere, tam olarak doldurulur
d) Başvuru formu, EFTA / AEA ve aday ülkelerdeki Ulusal Ajanslara sunulan başvurular
hariç, resmi AB dillerinden birinde doldurulur. Bu başvurular başvuranın ulusal dilinde
hazırlanmış olabilir;
e) Başvuru belirtilen son başvuru tarihine kadar sunulmalıdır.

Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi hakkında detaylı bilgi ve belgeler:

Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi 2018 Teklif Çağrısı (Türkçe)
Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi 2018 Teklif Çağrısı (İngilizce)
Ek-1:Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketlilik Kalite Taahhüdü (İngilizce)
Ek-2:Taslak Başvuru Formu (İngilizce)
Ek-3:Başvuru Sahipleri için Form Doldurma Kılavuzu (İngilizce)
Ek-4:Mesleki Eğitimde Uluslararasılaşma Rehberi (İngilizce)